Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.2.1 [30-12-2018]

Đã gửi: Chủ nhật, 30 Tháng 12, 2018 10:39 pm
gửi bởi Admin
30-12-2018
Cập nhật lên phiên bản 3.2.1
» Các cập nhật:
- Sửa lỗi khi cập nhật gia đình/giáo dân thì bị mất hình ảnh đã lưu trước đó.
- Chỉnh sửa mẫu in "Phiếu gia đình" trên MS Word cho giống với các mẫu trên MS Excel.
+ Trước đây, các tùy chọn cho phiếu gia đình chỉ có tác dụng với mẫu trên MS Excel.
- Sửa lỗi mẫu in "Phiếu gia đình" trên MS Word không in ra được Mã giáo dân khi chọn tùy chọn "Thay số thứ tự bằng mã giáo dân".
- Thêm các tùy chọn cho "Phiếu gia đình" như:
+ In số bí tích bên dưới ngày nhận bí tích.
+ In người đã đầu bên dưới ngày nhận bí tích.
+ In người chứng hôn phối bên dưới ngày hôn phối.
+ In tên cha mẹ (chỉ có với mẫu MS Excel).
- Phiếu gia đình luôn in ra các dòng trống cho đủ 8 dòng nếu số lượng thành viên trong gia đình không đủ 8 người.
* Hiện tại mẫu in trên MS Word chưa được hoàn hảo như mẫu in trên Excel, tốc độ xuất phiếu gia đình trên MS Word cũng chậm hơn, khuyến khích sử dụng mẫu Excel cho phiếu gia đình.