Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.2.2 [11-08-2019]

Đã gửi: Chủ nhật, 11 Tháng 8, 2019 2:16 pm
gửi bởi Admin
11-08-2019
Cập nhật lên phiên bản 3.2.2
» Các cập nhật:

- Thêm chức năng quản lý Hội đoàn.

- Cập nhật chức năng quản lý thông tin Giáo Dân.
+ Thêm ràng buộc nếu đã có nhập ngày rửa tội thì bắt buộc phải có tên thánh.
+ Thêm 1 tab Hội đoàn có chức năng thêm giáo dân vào hội đoàn hoặc xem lại lịch sử tham gia hội đoàn của giáo dân.
+ Sửa lỗi bấm phím tab ở các ô nhập ngày tháng, con trỏ không nhảy đến ô nhập tiếp theo.
+ Sửa lỗi một số trường hợp một giáo dân đã được chọn lập gia đình nhưng mục "Đã có gia đình" không được chọn trong màn hình thông tin giáo dân.

- Cập nhật chức năng quản lý thông tin Gia Đình.
+ Sửa lỗi khi người nam trong gia đình đã mất, chọn người nữ làm chủ hộ, chương trình luôn thông báo chọn chủ hộ khi cập nhật gia đình.
+ Sửa lỗi khi chọn một thành viên trong gia đình lên làm chủ hộ, chương trình hiển thị lỗi khi lưu.
+ Ràng buộc số tuổi phải lớn hơn 14 tuổi mới cho phép hôn phối hoặc thêm vào làm người nam, người nữ trong gia đình. Nếu người nam hoặc người nữ dưới 18 tuổi sẽ hiển thị cảnh báo.
+ Thêm một số ràng buộc khác về việc một thành viên thuộc nhiều gia đình.
+ Chỉ gạch bỏ những thành viên trong gia đình nếu thành viên đó đã được lập một gia đình mới với vai trò là người nam hoặc người nữ trong màn hình nhập gia đình.
+ Khi thêm người nam hoặc người nữ vào màn hình nhập gia đình, nếu không có thông tin hôn phối thì không tự động cập nhật trạng thái đã lập gia đình cho người nam hoặc người nữ.
+ Cập nhật lại chức năng chuyển xứ cho gia đình: Nếu thành viên gia đình đã có gia đình riêng hoặc đã vào danh sách lưu trữ thì sẽ không chuyển xứ cùng gia đình.
+ Cập nhật lại cách tính số lượng thành viên trong gia đình ở màn hình danh sách gia đình.
* Đếm tất cả các thành viên với mọi vai trò. Trước đây chương trình chỉ tính các thành viên có vài trò là con.
* Không đếm các thành viên đã chuyển xứ, qua đời, có gia đình và ở trong gia đình khác (bị gạch đỏ trong danh sách thành viên gia đình).

- Quản lý giáo lý:
+ Cho phép cập nhật thông tin giáo dân cho danh sách các học viên trong một lớp giáo lý.

- Màn hình thống kê:
+ Sửa lỗi sau khi thống kê xong thì không xuất được danh sách kết qua ra Excel.

- Chức năng nhập dữ liệu từ Excel:
+ Sửa lỗi nhập dữ lệu từ Excel thất bại khi có một dữ liệu ngày tháng bị để trống.

Và một số lỗi khác.