Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.3.0 [04-01-2020]

Đã gửi: Thứ 7, 04 Tháng 1, 2020 10:21 pm
gửi bởi Admin
04-01-2020

Cập nhật lên phiên bản 3.3.0

» Cập nhật chức năng:
+ Màn hình danh sách gia đình:
    * Khi chọn nhiều gia đình trên lưới, bấm phím "In phiếu gia đình", chương trình sẽ hỏi in chung tất cả các gia đình được chọn vào 1 file hoặc in thành nhiều file riêng.
    * Nếu người nam hoặc người nữ đã qua đời, chương trình sẽ gạch ngang tên trong danh sách gia đình.
+ Màn hình nhập gia đình:
    * Khi thêm 1 giáo dân vào làm 1 thành viên của 1 gia đình (không phải vai trò là vợ chồng) nhưng giáo dân đó đã thuộc 1 thành viên của 1 gia đình khác, chương trình sẽ đưa ra thông báo "giáo dân … đã thuộc gia đình… vui lòng xóa giáo dân … ra khỏi gia đình … trước khi thêm".
    * Mỗi giáo dân chỉ có thể là người nam (chồng) hoặc người nữ (vợ) của một gia đình mà thôi. Nếu thêm trùng người nam hoặc người nữ vào nhiều gia đình, chương trình sẽ báo lỗi. Trừ khi gia đình cũ đã được đưa vào hồ sơ lưu trữ.
    * Khi chọn người nam/ người nữ mà đã có hôn phối, chương trình tự chọn người còn lại vào màn hình nhập gia đình kèm theo thông tin hôn phối.
+ Màn hình hội đoàn: ngày bổn mạng chỉ cần nhập ngày tháng, không nhập năm
+ Chứng nhận hôn phối thêm tùy chọn in ngày rao hôn phối, thêm thông tin bí tích thêm sức, tên giáo họ và địa chỉ của từng người trong đôi hôn phối.
+ Màn hình lớp giáo lý: cho sửa số thứ tự học viên trong lớp.
+ Các mẫu in bằng file WORD, bỏ các dấu ...... (trong tương lai, sẽ cố gắng để dấu ...... trong trường hợp không có dữ liệu tại mục cần in).
+ Thêm địa chỉ vào màn hình Tìm giáo dân

» Sửa lỗi:
+ Màn hình thống kê: Khi có kết quả thống kê, nút "In danh sách" bị vô hiệu hóa, không bấm vào được.
+ Màn hình nhập giáo dân: Không lưu được số CMND
+ Màn hình lớp giáo lý: Không xóa được học viên ra khỏi lớp giáo lý.
+ Sửa một số lỗi gây ra việc nhập dữ liệu từ Excel không thành công.

» Cùng một số chỉnh sửa và cải tiến khác.
-----------------------------
* Xem chi tiết các cập nhật tại đây
* Tải phần mềm tại đây